Logo

TERMS & CONDITIONS

Algemene Voorwaarden

 

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

1.1. De bestelling en verkoop van producten via de webshop “ridley-bikes.com” wordt u aangeboden door: • Belgian Cycling Factory nv (hierna de “Verkoper”) • Ondernemingsnummer BE0441.535.783 • Zetel te 3583 Beringen, Beverlosesteenweg 85 • Telefoonnummer: +32 13 673 600 • Email: info@cyclingfactory.be Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de Verkoper.
Onder "Koper" wordt elke natuurlijke persoon verstaan die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop van Verkoper “ridley-bikes.com” alsook iedere bezoeker van de webshop, en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop die de Koper doet via de webshop van Verkoper “ridley-bikes.com” of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

1.3. Alvorens de overeenkomst tot stand komt, wordt aan de Koper de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van de Verkoper is enkel mogelijk indien de Koper zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Koper, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, het daartoe bestemde vakje met de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

1.4. De verkoop van goederen aan de Koper gebeurt louter via de webshop van de Verkoper en exclusief in de landen waar de Verkoper actief is, zoals aangegeven op de webshop. Met dien verstande kan de Verkoper de bestelling van een Koper via de webshop enkel aanvaarden indien het leveringsadres in één van deze landen gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.

1.5. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht. In geval van nietigheid van één van de bepalingen de Verkoper en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze algemene verkoopvoorwaarden.

  2. Het aanbod

2.1. Het aanbod via de webshop van de verkoper kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper. In elk geval zijn alle aanbiedingen uitgaande van de Verkoper vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Koper.

2.2. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

2.3. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beperkte voorraad van haar producten of een tijdelijk onmogelijke levering.

  3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) Koper expliciet wordt aanvaard door de Verkoper die de Koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt. Indien de betaling geslaagd is, brengt de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte door de verzending van een bevestigingsschrijven. De verkoopovereenkomst komt tot stand bij ontvangst door de Koper van deze bevestiging.

3.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden zonder hiervoor aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. De Verkoper is eveneens gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de Koper betrokken is.

  4. Prijzen

4.1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen.

4.2. Indien leverings,- reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

4.3. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven door de Verkoper.

4.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten met betrekking tot de prijsopgave te corrigeren. De Verkoper is gerechtigd de prijzen eenzijdig te wijzigen, indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden zoals o.a. een wijziging van B.T.W., belastingen etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt louter bij wijze van voorbeeld, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

4.5. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last. In dat geval is de Verkoper niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

4.6. De producten blijven eigendom van de Verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

  5. Betaling 5.1. De Koper heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen bij de bestelling van goederen via de webshop: • via kredietkaart • via bankkaart • via bankoverschrijving • via andere betaalwijzen die de Verkoper aanbiedt

Bij gebruik van deze betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem.

5.2. De Verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

5.3. De Verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de Koper gestorte bedragen conform de vigerende wettelijke bepalingen en uitgewerkt in artikel 7 van huidige algemene voorwaarden.

  6. Levering en leveringstermijnen

6.1. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres) via de webshop en overeenkomstig de leveringsmethode opgegeven bij de bestelling, en dit in overeenstemming met artikel 1.4 van huidige algemene voorwaarden.

6.2. De leveringstermijnen vermeld op de webshop van de Verkoper zijn indicatieve leveringstermijnen. De verkoper gaat een inspanningsverbintenis aan om de producten te leveren op de datum zoals aangegeven bij de bestelling.

6.3. Behoudens overmacht, hardship (imprevisie) (zoals gedefinieerd in artikel 9.2 van huidige voorwaarden) of andere situaties die zich voordoen buiten de wil van de Verkoper, kan er, indien voorgaande inspanningsverbintenis niet kan worden nagekomen, een bijkomende levertermijn worden afgesproken tussen Koper en Verkoper. Bij ontstentenis van een akkoord over een bijkomende levertermijn, kan de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden. In dat geval zal de Verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen. De Verkoper zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

  7. Herroepingsrecht

7.1. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing voor de aankoop via de webshop door de Koper.

7.2. Indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de Koper recht op een herroepingstermijn van 14 dagen om af te zien van de verkoop en dit zonder opgave van redenen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, het product fysiek in bezit krijgt. De Koper dient zijn wens om de aankoop te herroepen binnen deze termijn van 14 dagen op een op ondubbelzinnige wijze ter kennis te brengen aan de Verkoper, overeenkomstig het herroepingsformulier.

7.3. Tijdens deze 14 dagen herroepingstermijn draagt de Koper zorg voor de verpakking en de inhoud. Het product mag slechts worden uitgepakt of gebruikt in die mate dat de Koper zich een beeld kan vormen of hij het product wenst te behouden of niet. Onvolledige of beschadigde goederen, alsook goederen die gebruikt zijn voor een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen worden niet teruggenomen door de Verkoper.

7.4. Onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de Koper zijn beslissing om de aankoop te herroepen heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug of overhandigt die aan de Verkoper of aan een persoon die door Verkoper is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen.

De termijn is in acht genomen wanneer de Koper de goederen heeft teruggestuurd alvorens de termijn van 14 dagen is verstreken. De Koper zal de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terugsturen naar de Verkoper. Voor kleding dienen alle labels aanwezig te blijven.

7.5. Als de Koper de overeenkomst herroept conform huidig artikel, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en niet later dan 14 dagen na de terugzending van de goederen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen.

De Koper zal worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

7.6. De Koper kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in geval van:

• de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd (custom kleding); • producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; • producten die snel kunnen bederven of verouderen; • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

  8. Garantie en klachten

8.1. De goederen van de Verkoper stemmen essentieel overeen met de technische specificaties en karakteristieken zoals beschreven op de webshop. De Verkoper garandeert een conforme levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen. Kleine maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en wordt uitdrukkelijk voorbehouden door de Verkoper. Voor producten van derde-producenten garandeert de Verkoper enkel overeenstemming met de door de derde-producent opgestelde specificaties en karakteristieken, doch kan de Verkoper niet instaan voor de correctheid en volledigheid daarvan.

8.2. De Koper, in de hoedanigheid van consument, heeft recht op een wettelijke garantieperiode van 2 jaar vanaf de datum van levering, indien de goederen niet in overeenstemming zijn met de gegeven specificaties in het aanbod, gebreken vertonen of niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden (hierna genoemd “Gebrek aan overeenstemming”). Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

8.3. Bij vaststelling van een gebrek moet de Koper, de Verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De Koper moet hierbij eveneens een aankoopbewijs kunnen voorleggen aan de Verkoper.

Voor de uitoefening van zijn garantierecht dient de Koper contact op te nemen met de Verkoper, conform artikel 8.4. en de goederen op zijn kosten terug te zenden naar de Verkoper.

8.4. Voor het melden van klachten en/of de aanvraag van een retour aan de Verkoper, dient de Koper een ondubbelzinnig schrijven te richten aan de Verkoper via customer.service@cyclingfactory.be, waarbij de volgende gegevens verplicht vermeld dienen te worden:

• Contactgegevens Verkoper; • Contactgegevens Koper; • Origineel order- of factuurnummer; • Artikelomschrijving met model, merk, maten, kleur; • Duidelijke omschrijving van het probleem; • Foto’s in JPG-bestand met opnamedatum, met name detailfoto van zichtbare schade.

Na interne beoordeling van de klacht en/of retouraanvraag wordt de Koper geïnformeerd omtrent de al dan niet aanvaarding van de klacht en/of retouraanvraag.

8.5. De garantie heeft geen betrekking op: • Gebreken die naar oordeel van de Verkoper het gevolg zijn van onjuiste behandeling, onachtzaamheid, verwaarlozing, ongelukken, valpartijen, niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik; • Gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel door derden zonder toestemming van Verkoper; • Gebreken die het gevolg zijn van gebruik in een niet geschikte omgeving; • Gebreken ten gevolge van normale slijtage of gebruik.

  9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet en is voor het overige beperkt tot haar zware of opzettelijke fout en is in ieder geval gelimiteerd tot het factuurbedrag en zal in geen geval indirecte of gevolgschade impliceren.

9.2. Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van overmacht en/of hardship Onder situatie van overmacht en/of hardship wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen, tekorten aan grondstoffen, arbeidskracht, energie en transport, of vertragingen in transport, valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, welke de Verkoper zelf of haar leveranciers treffen.

  10. GDPR & Cookie-policy

10.1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om alle gegevens met betrekking tot de Koper op te slaan en te verwerken, voor zover nodig voor de uitvoering en implementatie van het verkoopcontract en dit voor zolang we verplicht zijn om deze gegevens te bewaren in overeenstemming met bewaard in overeenstemming met de Algemene Verordening op de Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd “AVG”).

10.2. De Verkoper zal geen persoonlijke gegevens van de Koper beschikbaar stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Koper, behalve voor zover de Verkoper verplicht is om gegevens openbaar te maken op grond van de toepasselijke wetgeving. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden gaat de Koper ermee akkoord dat de voormelde data gedeeld wordt met enkel en alleen Belgian Cycling Factory NV, daar dit nodig is voor de uitvoering en implementatie van het verkoopcontract.

10.3. Het is de Verkoper niet toegestaan persoonlijke gegevens van de Koper te verzamelen, aan derden over te dragen of te verwerken voor andere doeleinden, dan deze uiteengezet in huidig artikel 10 “GDPR & Cookie-policy”.

10.4. Volgens de AVG heeft de Koper steeds het recht op inzage, kopie, bezwaar tegen de verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van de toestemming, uitwissing, verbetering en aanvulling van de persoonsgegevens

  11. Online Geschillenbeslechting

11.1. Met ingang van 15 februari 2016 heeft de Europese Commissie een platform gecreëerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot online bestellingen op te lossen zonder de noodzaak van een gerechtelijke procedure waarbij rechtbanken en rechters betrokken zijn. Dit proces van geschillenbeslechting is beschikbaar via de externe link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2. Vanzelfsprekend kan de Koper zich ook direct richten tot de klantenservice van de Verkoper. De Koper kan dit via het volgende e-mailadres: customer.service@cyclingfactory.be, overeenkomstig artikel 8.4. van huidige algemene voorwaarden.

  12. Toepasselijk recht

12.1. De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

12.2. Geschillen ingesteld tussen de Koper en Verkoper, worden exclusief onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Hasselt.

Logo